SHAKTI PRAHARI

Kavita Agrahari
North India

Ankita Khatri
Uttar Pradesh

Arpita Rai Srivastava
Maharashtra

Prachi Singh Panwar
Himachal Pradesh

Priyanka Gautam
Delhi

Shilpa Rai
Uttarakhand